Creatief (industrieel) productontwerper
Ontwerper en maker van maatwerk interieur en meubels

 Samen met de klant ontwikkel ik een idee of behoefte verder tot een productoplossing waarbij het duidelijk wordt hoe dit product gemaakt en in de markt gepositioneerd kan worden. Dit doe ik door ideeën te verzinnen, visualisaties en prototypes te maken waarmee een marketeer en engineerder meer inzicht krijgt in de mogelijke oplossing en dit verder kunnen implementeren of uitwerken.

De producten waarbij mijn expertise het beste benut wordt zijn opdrachten waarbij er een duidelijke product – markt relatie is. (conceptueel denken). Daarnaast is er ook vaak sprake van een duidelijke product-mens interactie en een grote mate van functionaliteit. 

Creatief (industrieel) productontwerper

Geschenk verpakking

Geschenk verpakking

Voor de Heeren van Borculo heb ik een familie verpakkingen ontworpen van hout. Het robuuste krat is een verwijzing naar de autheniticiteit van het bier en van de Heeren van Borculo. Deze is in 2 uitvoeringen gemaakt voor elk 12 flessen. Een van 0,33 ltr en een van 0,75 ltr. Het sixpack is een verwijzing naar de gewelfde kelders waar het bier gelagerd is en de kasteeltoren een verwijzing naar het oude kasteel wat in Borculo gestaan heeft. Van alle modellen heb ik eerst zelf een prototype gemaakt en technische tekeningen en vervolgens is dit ondergebracht bij andere bedrijven die dit goed in serie kunnen maken.

Van idee naar productietechniek

Van idee naar productietechniek

Een hockeytrainer heeft een idee voor een doeltreffend hulpmiddel om, in combinatie met een stick, een laag verdedigende speler na te bootsen. De vraag aan mij was om dit idee verder te ontwikkelen zodat het eenvoudig en goedkoop maakbaar is in serie.

Hiervoor heb ik een rvs-lasersnijdeel bedacht welke om de stick gebogen kan worden door de gebruiker. Doordat het onderdeel plat is kan het per post in een enveloppe verstuurd worden. In samenspraak met de hockeyclub DHV en trainers is dit verder getest en op de markt gebracht. Rol: conceptualisatie – klantcontact – prototyping – technische tekeningen

Visualisaties

Visualisaties

Door een ontwerp te visualiseren kan dit al in een vroeg stadium nuttige informatie geven over het resultaat. Denk hierbij aan onderlinge verhoudingen, viewpoints, zon- en schaduwwerking, informatie tbv. een eerste vergunningsaanvraag.

Nieuwe productlijn

Nieuwe productlijn

Hoe kun je binnen de veiligheidsvoorschriften voor speeltoestellen zoveel mogelijk uitdaging bieden aan kinderen

Ik heb een 5-tal conceptrichtingen geschetst waaruit een corporate-identity stijl is vastgelegd. Dit is verder uitgewerkt in specifieke stijlkenmerken en kleurstellingen. Samenwerking: stagekandidaten – diverse kinderen – verschillende gemeenten – Keurmerkinstituut – gemeente Lochem Rol: opzetten van nieuwe vormen taal/huisstijl - nieuwe materialen en productietechnieken invoeren – opzetten testlocatie – documentatie tbv. marktintroductie

Uniek ontwerp

Uniek ontwerp

De vraag van de klant was: hoe kan je een eyecatcher ontwerpen voor kinderen met een oude betonsilo die te transporteren is met een standaard silo-afzetwagen.

Ik heb verschillende ideeën uitgetekend en besproken met de klant. Uiteindelijk is de silo voor een deel opengewerkt zodat er goed toezicht is op de binnenzijde en er meerdere 'vluchtroutes' ontstaan. Op deze manier werd het toestel uitdagend en als veilig bestempeld. Rol: projectleider – ideegenerator – klantcontact – certificeringsproces

Audionetic

Audionetic

Playnetic is de wereldwijde marktleider op het gebied van interactief spelen.

Bij de startup in 2008 heb ik het eerste product de Audionetic -ofwel 'human-powered-praatpaal'- mede ontworpen, getest en in de markt gezet.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zwarte Wouw biedt haar diensten aan u onder de volgende algemene voorwaarden tenzij anders overeengekomen. Voor de specifieke ontwerpdisciplines of / en services kunnen andere specifieke voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van Zwarte Wouw (Februari 2021) Artikel 1. Definities Wij De ontwerper; Zwarte Wouw, gevestigd aan Zijlandstraat 9 in Borculo NL en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummer 80286062. U De opdrachtgever; de natuurlijke of rechtspersoon die met ons, de ontwerper, een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie wij een offerte daartoe hebben uitgebracht (hierna te noemen: de opdrachtgever) Algemene voorwaarden Dit document bestaat uit 2 delen; de algemene voorwaarden van Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op februari 2013 onder nummer 40539096 en de aanvullende voorwaarden in afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden BNO (2013). Dienst De specifieke dienst die wij als de ontwerper met u als de opdrachtgever overeenkomen, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte. Overeenkomst De overeenkomst tussen ons als ontwerper en u als opdrachtgever volgens welke wij de Dienst zullen uitvoeren. Website www.zwartewouw.nl en al haar subdomeinnamen Artikel 2. De algemene voorwaarden van BNO Zwarte Wouw hanteert de algemene voorwaarden voor de ontwerpopdrachten van BNO waarin de gebruikelijke afspraken met de opdrachtgevers zijn vastgelegd: rechten, garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid. De laatste versie 2013 wordt als bijlage toegevoegd aan de offerte. Artikel 3. De aanvullende voorwaarden van Zwarte Wouw In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden BNO (2013) welke op de offerte van toepassing zijn. Rechten van de intellectuele eigendom en eigendomsrechten Tenzij anders overeengekomen, alle uit opdracht voorkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder tekening- en auteursrecht, op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Zwarte Wouw, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst Indien de opdracht wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorgelopen, zal de opdrachtgever alle verrichte werkzaamheden dienen te vergoeden en niet gerechtigd zijn het (originele) ontwerp te gebruiken. Beperking van de aansprakelijkheid Zwarte Wouw is alleen aansprakelijk voor het ontwerp en draagt geen enkele productaansprakelijkheid. Zwarte Wouw is niet tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgever of derden geleden welke in verband staat met de opdracht, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom, auteursrecht of merkenrecht. De opdrachtgever vrijwaart Zwarte Wouw voor aanspraken van derden ter zake. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot de bedrag van het honorarium dat Zwarte Wouw voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Artikel 4. De wijziging van de algemene voorwaarden Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op onze Website of per elektronische berichtgeving. De wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

IDEE -> ONTWERP -> REALISATIE

Creatief ontwerper en maker- inzetbaar voor freelance-opdrachten (industrieel) productontwerp & maatwerk van interieur, meubels en accessoires
Arjan Bisperink

06 - 13 567 432

LinkedIn